Sybrandus Stienstra

SYBRANDUS STIENSTRA, Mr. Koekbakker binnen Leeuwarden, adverteert, dat hy op den 12 May 1761 komt te wonen op de Kelders
[adv. in Leeuwarder Courant 9 mei 1761]