Mijn stamreeks

Andrys StienstraEen stamreeks (in het Fries: in stamrige) is in de genealogie de reeks die gevormd wordt van zoon naar vader naar grootvader naar overgrootvader, enz. Hieronder volgt mijn eigen stamreeks die laat zien hoe en van wie ik afstam.

I Andries Stienstra, geboren te Burgum in 1953, getrouwd Hendrika Dirkje Mons, dochter van Beert Mons en Ida Anthonia Köhlenberg.

II vader
Frederik Stienstra, schildersknecht, ambtenaar en notarisklerk/boekhouder, geboren te Aldtsjerk op 18 september 1914, overleden te Burgum op 30 december 1999.
Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 18 juni 1946 met Grietje de Jong, coupeuse, geboren te Buitenpost op 14 maart 1915, wonende aldaar, overleden te Burgum op 23 maart 1995, dochter van Jacobus Barelds de Jong en Elisabeth Keuning.

III grootvader
Sjoerd Stienstra, schilder, geboren te Jelsum op 30 januari 1886, wonende te Aldtsjerk en te Burgum, overleden te Noardburgum op 16 december 1971, begraven te Burgum.
Hij is getrouwd te Idaarderadeel op 16 mei 1912 met Joukje Bouma, geboren te Grou op 20 november 1886, overleden te Burgum op 23 maart 1945, begraven aldaar, dochter van Lolke Dirks Bouma en Rigtje Adams Adamse.

IV overgrootvader
Fredrik Sjoerds Stienstra, winkelier en schipper, geboren te Jelsum op 3 mei 1862, wonende aldaar, overleden te Leeuwarden (Bonifacius Hospitaal) op 5 juli 1926, begraven te Jelsum.
Hij is getrouwd in Leeuwarderadeel op 16 mei 1885 met Meindertje Johannes de Vries, geboren te Wirdum op 4 april 1864, overleden te Jelsum op 8 mei 1917, begraven aldaar, dochter van Johannes Franses de Vries en Romkje Reinders Minnema.

V betovergrootvader
Sjoerd Pieters Stienstra, gardenier, turfmeter en arbeider, geboren te Jelsum op 4 juni 1814, wonende te Jelsum, overleden aldaar op 28 juni 1891.
Hij is getrouwd in Leeuwarderadeel op 16 mei 1839 (1) met Akke Ruurds Swettema, geboren te Deinum op 20 februari 1817, overleden te Jelsum op 27 mei 1840, dochter van Ruurd Alberts Swettema en Rinske Johannes.
Hij is getrouwd in Leeuwarderadeel op 24 maart 1848 (2) met Yttje Jans Korf, geboren te Jelsum op 20 september 1820, overleden aldaar op 13 juli 1884, dochter van Jan Pieters Korf en Dieuwke Sakes Ritsma.

VI oudvader
Pieter Sjoerds Stienstra, gardenier, turfmeter en arbeider, geboren te Stiens op 23 oktober 1772, gedoopt aldaar op 31 januari 1773, wonende te Britsum en te Jelsum, overleden te Jelsum op 13 augustus 1833.
Hij is getrouwd te Jelsum op 14 maart 1802 met Tjitske Feddricks Zijlstra, werkster, geboren te Jelsum op 12 maart 1781, overleden aldaar op 17 september 1861, dochter van Fedderik Doekes Zijlstra en Akke Sipkes Kramer.

VII oudgrootvader
Sjoerd Bouwes Stienstra, arbeider, geboren te Beetgum of Engelum tussen 1736 en 1738, gedoopt te Engelum op 30 november 1738, wonende te Stiens, overleden aldaar op 6 december 1820.
Hij is getrouwd te Stiens op 14 juni 1761 (1) met Grietje Rienks, geboren rond 1736, wonende te Stiens, overleden tussen 1784 en 1795.
Hij is getrouwd te Stiens op 2 augustus 1795 (2) met Botje Klazes, geboren te Stiens rond 1756, overleden aldaar op 20 mei 1826, dochter van Klaas �sges en Janke Tjerks.

VIII oudovergrootvader
Bouwe Sjoerds, gedoopt te Engelum op 14 mei 1711, wonende aldaar en te Beetgum, overleden tussen 1744 en 1749.
Hij is getrouwd te Engelum op 12 december 1734 met Aaltje Gerrits, geboren rond 1711, wonende te Engelum en te Oude Leie, overleden aldaar in december 1774.
Aaltje is later getrouwd te Engelum op 2 juni 1754 met Hylke Willems, geboren rond 1724 (?), overleden voor 1766.

IX oudbetovergrootvader
Sioerd Bouwes, boer, gedoopt te Engelum op 2 september 1683, wonende aldaar en te Marssum, overleden aldaar tussen 1728 en 1732.
Hij is getrouwd te Engelum op 29 mei 1710 met Jetske Pieters, afkomstig uit Giekerk, geboren rond 1685, overleden na 12 februari 1732.

X stamvader
Bouwe Sioerdts, boer, geboren te Engelum rond 1634, wonende te Engelum (op “Kingum”), overleden te Engelum tussen 22 september 1702 en 1703.
Hij is ondertrouwd te Menaldum en Engelum en getrouwd te Engelum op 26 juli 1665 met Eetske Willems, geboren rond 1640, overleden te Engelum(?) tussen 1703 en 1712.

XI stamgrootvader
Syuerdt Andles, boer, geboren voor 1600, wonende te Engelum (op “Kingum”), overleden na 1664.
Hij is getrouwd rond 1620 (1) met Aafke Willems, afkomstig uit Menaldum, geboren voor 1600, overleden tussen 1651 en 1660, dochter van Willem Dircksen.
Hij is daarna getrouwd (2) met Auck Halbes, geboren rond 1630 (?).

XII stamovergrootvader
Andle Aenes, boer, geboren rond 1550, wonende te Engelum (op “Kingum”).
Hij was gehuwd met Eelck Syuerdts.

XIII stambetovergrootvader
Ane, geboren rond 1518 (?).
Hij had bij een onbekende vrouw één zoon.

Indien u ook een dergelijke stamreeks van uzelf zou willen ontvangen, stuur mij dan de gegevens van uzelf, uw vader, uw grootvader, enz. voor zover u ze zelf weet. Ik zal dan proberen de verbinding verder te leggen. Let op: alléén schriftelijke vragen of vragen per email worden beantwoord!

(Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het nulnummer van de Stienstra-krante, december 1995.)