Draaimûne yn ‘e húskeamer

draaimolenYn it hûs fan de famylje Stienstra fan Ysbrechtum stiet in draaimûne yn de wenkeamer. It is it leafdewurk fan Jan Stienstra, dy’t der wol 25 jier mei dwaande west hat….

Bron: Omrop Fryslân / YouTube