De Stienstra’s die in 1811 de familienaam aannamen

Akte naamsaanneming 1811In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering.

In het volgende overzicht staan gegevens van de 31 personen die in 1811 in Friesland de familienaam Stienstra voor zichzelf en/of hun kinderen aangenomen hebben. Dit overzicht is helaas niet compleet, aangezien niet alle ‘registers van naamsaanneming , bewaard gebleven zijn. Zo is o.a. het register van Leeuwarden niet overgeleverd, terwijl daar waarschijnlijk wel enige Stienstra ’s in zullen hebben gestaan.

Dit overzicht is ontleend aan de website van Tresoar. Door te klikken op “afbeelding” krijgt u de scan van de oorspronkelijke akte van naamsaanneming op de website van Tresoar te zien. Door te klikken op “gezin” gaat u naar de genealogische gegevens van het gezin op mijn eigen genealogische website. Beide worden geopend in een nieuw venster. Achter het volgnummer staat, voorzover bekend, bij welke familietak deze persoon of dit gezin hoort.

 

1. Anjum, deel 1 folio 3 verso
Stienstra, Gerrit Hendriks weduwe, Antje Pyters, Anjum
Kinderen:
Hendrikje, minderj.
NB Afwezig bij 1e inschrijving. Dacht dat het niet toepasselijk was op het vrouwelijk geslacht. Dd 27 feb 1813

Gezin


2. Anjum, deel 1 folio 52 verso
Stienstra, Reinder Alberts weduwe, Sytske Wybes, Lioessens
Kinderen:
Albert 17, te Morra
Afbeelding

Gezin


3. (AJ) Berlikum, BRF 3713
Stienstra, Antje Ages, wed Feye Dirks Dacht niet te hoeven komen.
Afbeelding

Gezin


4. Blija, deel 1 folio 18
Stienstra, Feye Montes, Blija
Afbeelding

Gezin


5. (AK) Bolsward, deel 1 folio 8
Stienstra, Hendrikje Teunis, Bolsward
Kinderen:
Jan 26, Teunis 25, Berber 16, Sytske 15, Gatze 8
Afbeelding

Gezin


6. Bozum, deel 1 folio 40 verso
Stienstra, Sjoerd Abes, Winsum
Kinderen:
Frans 37, Pieter 28, Wytze 52, Pietje 50, te Nijland
Afbeelding

Gezin


7. Drachten, deel 1 folio 33 verso
Stienstra, Cornelis Egberts weduwe, Aaltje Rommerts, Zuiderdrachten 116
Kinderen:
Pietje 52, Hiske 49, Leeuwarden
Kindskinderen:
(v. Pietje) Gosse 17, Kornelis 13, Jeltje 11 vgl. v.d. Saag L.S., Driefhout L.H.
AfbeeldingGezin

8. (AG)
Ee, deel 1 folio 61 verso
Stienstra, Bauke Freerks, Aalsum
Kinderen:
Freerk 32, te Dokkum, Hindrik 28, te Aalsum, Pope 23, te Oudkerk, Geert 18, te Aalsum
Kindskinderen:
(v. Hindrik) Bauke 5, Siebren 3, (v. Freerk) Hiltjen 4, (v. Jan +) Foekje 6, Tjieske 4
Afbeelding

Gezin


9.
Ee, deel 1 folio 63
Stienstra, Sjoerd Sietzes, Aalsum
Kinderen:
Deuke 22, Haebeltje ?
Afbeelding

Gezin


10.
Ferwerd, deel 1 folio 3
Stienstra, Anne Gerrits, Ferwerd. Tekent “Strienstra”
Kinderen:
Grietje 10, Gerrit 5, Jantje ¼
Afbeelding

Gezin


11. (AM)
Grouw, deel 1 folio 15 verso
Stienstra, Willem Jacobs, 18, Grouw
NB Vader is Jacob Martens, moeder Dettje Willems, voogd Rintje de Wal
Afbeelding

Gezin


12. (AF)
Hallum, deel 1 folio 15
Stienstra, Homme Tjeerds, Hallum
Kinderen:
Tjeerd 13, Govert 11, Houkje 9, Albert 7, Pieter 4, Sijtze 1
Afbeelding

Gezin


13. (AD)
Hallum, deel 1 folio 12 verso
Stienstra, Jochum Jans, Hallum
Kinderen:
Trijntje 12, Grietje 9, Jan 3
Afbeelding

Gezin


14.
Hallum, deel 1 folio 38 verso
Stienstra, Keimpe Pieters weduwe, Jietske Jacobs, Hallum
Kinderen:
Jacob 16, te Stiens, Akke 14, Pieter 10
Afbeelding

Gezin


15. (AA)
Jelsum, deel 1 folio 35 verso
Stienstra, Pieter Sjoerds, Jelsum
Kinderen:
Grietje 9, Akke 7, Dieuke 5, Epkje 2, Fredrik 5 weken
Afbeelding

Gezin


16. (AA)
Jelsum, deel 1 folio 48 verso
Stienstra, Willem Sjoerds, Jelsum
Kinderen:
Tjerk 2, Grietje ¼
Afbeelding

Gezin


17.
Jorwerd, deel 1 folio 14 verso
Stienstra, Anne Pieters, Jorwerd
Kinderen:
geen
Afbeelding

Gezin


18.
Jorwerd, deel 1 folio 15
Stienstra, Hessel Pieters, Jorwerd
Afbeelding

Gezin


19.
Jorwerd, deel 1 folio 29 verso
Stienstra, Pier Dirks, Weidum 38
Kinderen:
Feikje 15, Durk 13, Trijntje 7
Afbeelding

Gezin


20. (AF)
Marrum, deel 1 folio 11
Stienstra, Albert Tjeerds, Marrum
Kinderen:
Houkje 19, Watse 17, te Nijkerk, Aaltje 14, Hyke 12, Trijntje 10
Afbeelding

Gezin


21.
Marrum, deel 1 folio 24
Stienstra, Jacob Siedses, Marrum
Kinderen:
Ytske 13, Baukje 10, Sieds 6, Beerent ¼
Afbeelding

Gezin


22. (AG)
Oenkerk, deel 1 folio 68
Stienstra, Poppe Baukes, Oudkerk
Afbeelding

Gezin


23.
Oudwoude, deel 1 folio 57 verso
Stienstra, Anne Lieuwes, Oudwoude
Kinderen:
Lieuwe 1, Tabe 3 weken
Afbeelding

Gezin


24.
Rauwerd, deel 2 folio –
Stienstra, Jacob Sjoerds, arbeider, Beetgum, geb 20.12.1760
Kinderen:
Tomas Jacobs
Afbeelding

Gezin


25. (AB)
Roordahuizum, deel 1 folio 45 verso
Stienstra, Freerk Betses, Warga
Kinderen:
Hinke 20, Trijntje 15, Japke 12, Beitske 10, Jeltje 8, Bintje 5
Afbeelding

Gezin


26.
Roordahuizum, deel 1 folio 68 verso
Stienstra, Symen Freerks, Aegum
Kinderen:
Freerkje 21
Afbeelding

Gezin


27. Stiens, deel 1 folio 56
Stienstra, Aale Jacobs, Stiens
Afbeelding

Gezin


28. (AF) Stiens, deel 1 folio 2 verso
Stienstra, Eebe Tjeerds, Stiens
Kinderen:
Tjeerd 4, Ritske 1, Stiens
Afbeelding

Gezin


29. Stiens, deel 1 folio 82
Stienstra, Johannes Annes, Finkum
Kinderen:
Anne 16, Stiens, Sytske 13, Arjen 8
Afbeelding

Gezin


30. Ternaard, deel 1 folio 155
Stienstra, Yde Nammens, Hantumhuizen
Kinderen:
Nammen 7
Afbeelding

Gezin


31. Ureterp, deel 1 folio 29 verso
Stienstra, Eeltje Regnerus, Ureterp
Kinderen:
Ettje 10
Afbeelding

Gezin

Akte naamsaanneming 1811 Pieter Sjoerds Stienstra