De AE-tak

De AE-tak is evenals de AC-tak afkomstig uit Deinum. Deze stamt af van:
Geale Jochums Stienstra, boer, koopman en schipper, geboren op zondag 27 november 1791 in Blessum, wonende in Deinum en in Blessum, overleden op zaterdag 21 februari 1846 in Blessum, 54 jaar oud, zoon van Jochum Geales en Aaltje Hendriks.
Hij is getrouwd voor 1820 in Menaldumadeel (1) met Grietje Aeges van der Veen, geboren voor 1800.
Hij is getrouwd op woensdag 15 november 1820 in Menaldumadeel (2) met Sijtske Pieters Dijkstra, geboren in het jaar 1799 in Menaldum, wonende in Blessum, overleden op donderdag 14 oktober 1852 in Menaldumadeel, 53 jaar oud, dochter van Pieter Hanzes en Trijntje Kornelis.

Hieronder volgt een compact overzicht van deze familie, waarin de gegevens van levende personen i.v.m. privacy zijn weggelaten. Zie ook genealogy.andrysstienstra.nl.

Parenteel van Jochum Gaeles (?-±1794)
bestaat uit 351 personen in 9 generaties.
Laatst bijgewerkt: 22 december 2019.

Generatie I

I  Jochum Gaeles is vermist rond 1794.

Jochum was partner van Aaltje Hendriks Tichelaar, dochter van Hendrik Hendriks en Ymkje Louws. Aaltje is geboren rond 1753 in Blessum, is overleden op maandag 10 november 1823 aldaar.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Sietse Pieters. Aaltje was later gehuwd (3) met Haye Gerrits Dijkstra.

Van Jochum en Aaltje is een natuurlijk kind bekend:

1  Geale Jochums Stienstra is geboren op zondag 27 november 1791 in Blessum, zie II.

Generatie II

II  Geale Jochums Stienstra, natuurlijke zoon van Jochum Gaeles (I) en Aaltje Hendriks Tichelaar, is geboren op zondag 27 november 1791 in Blessum, is overleden op zaterdag 21 februari 1846 aldaar.

Geale trouwt op zondag 1 juni 1817 in de gem. Menaldumadeel (1) met Grietje Oeges van der Veen, dochter van Oege Gatzes van der Veen en Froukje Pieters. Grietje is geboren op woensdag 17 juli 1793 in Dronrijp, is gedoopt op zondag 4 augustus 1793 aldaar, is overleden op zaterdag 29 augustus 1818 in Blessum.

Van Geale en Grietje is een kind bekend:

1  Froukjen Gaales Stienstra is geboren op donderdag 12 maart 1818 in Blessum, is overleden op maandag 24 augustus 1818 aldaar.

Geale trouwt op woensdag 15 november 1820 in de gem. Menaldumadeel (2) met Sijtske Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Hanzes Dijkstra en Trijntje Kornelis. Sijtske is geboren op dinsdag 2 april 1799 in Menaldum, is overleden op donderdag 14 oktober 1852 in Blessum.

Van Geale en Sijtske zijn negen kinderen bekend:

2  Aaltje Gaeles Stienstra is geboren op donderdag 6 september 1821 in Blessum, zie III-A.

3  Trijntje Gaeles Stienstra is geboren rond 1823 in Blessum, zie III-B.

4  Pieter Gaeles Stienstra is geboren op vrijdag 2 september 1825 in Deinum, zie III-C.

5  Martzen Gaeles Stienstra is geboren rond 1829 in Deinum, zie III-D.

6  Jogchum Gaeles Stienstra is geboren op dinsdag 11 oktober 1831 in Deinum, zie III-E.

7  Hans Stienstra is geboren op donderdag 18 juli 1833 in Deinum, is ongehuwd overleden op vrijdag 29 maart 1889 in Blessum.

8  Hendrik Gaeles Stienstra is geboren op zaterdag 21 november 1835 in Deinum, zie III-F.

9  Ale Gæles Stienstra is geboren op donderdag 21 juni 1838 om 20.00 uur in Deinum, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 juni 1838 in de gem. Menaldumadeel, zie III-G.

10  Sytze Gaeles Stienstra is geboren op woensdag 27 november 1839 in Deinum, is overleden op vrijdag 21 april 1933 in Blessum, is begraven rond woensdag 26 april 1933 aldaar.

Sytze trouwt op zaterdag 9 mei 1868 in de gem. Menaldumadeel met Ymke Jurjens Mollema, dochter van Jurjen Lieuwes Mollema en Aaltje Douwes de Jong. Ymke is geboren op donderdag 3 juni 1841 in Blessum, is overleden op maandag 24 april 1933 aldaar, is begraven rond zaterdag 29 april 1933 aldaar.

Generatie III

III-A  Aaltje Gaeles Stienstra, dochter van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren op donderdag 6 september 1821 in Blessum, is overleden op zondag 6 december 1857 in Stiens.

Aaltje trouwt op zondag 24 april 1842 in de gem. Leeuwarderadeel met Geale Jans Hoekstra, zoon van Jan Gaeles Hoekstra en Sjoukje Hyltjes Cuperus. Geale is geboren op maandag 31 juli 1809 in Finkum, is gedoopt op zondag 3 september 1809 aldaar.

Geale was eerder gehuwd (1) met Pietje Lieuwes Hoekstra.

Van Geale en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pietje Hoekstra is geboren in januari 1843.

2  Jan Hoekstra is geboren in mei 1844, is overleden op maandag 13 mei 1935 in de gem. Tietjerksteradeel.

Jan was gehuwd met N.N.. N is overleden voor 1935.

3  Gaele Hoekstra is geboren in september 1845.

4  Sytske Hoekstra is geboren in juli 1847.

5  Trijntje Hoekstra is geboren in november 1849.

III-B  Trijntje Gaeles Stienstra, dochter van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren rond 1823 in Blessum, is overleden op zondag 29 december 1878 in Marssum.

Trijntje trouwt op woensdag 14 mei 1845 in de gem. Menaldumadeel (1) met Gerben Jelles Stellingwerf, zoon van Jelle Dirks Stellingwerf en Berber Willems Fopsma. Gerben is geboren op woensdag 1 maart 1820 in Weidum, is overleden op donderdag 15 september 1864.

Van Gerben en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Sytske Stellingwerf is geboren op zaterdag 25 oktober 1845 in de gem. Menaldumadeel.

2  Jelle Stellingwerf is geboren op zondag 4 april 1847 in de gem. Menaldumadeel.

3  Berber Stellingwerf is geboren op zaterdag 30 december 1848 in de gem. Menaldumadeel, zie IV-A.

4  Aaltje Stellingwerf is geboren op zaterdag 30 november 1850 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 19 mei 1919 in Wirdum.

Aaltje trouwt op woensdag 13 mei 1874 in de gem. Leeuwarderadeel met Pieter Jochums Wybenga.

5  Jelle Stellingwerf is geboren op zondag 6 maart 1853 in de gem. Menaldumadeel.

6  Gaele Stellingwerf is geboren op vrijdag 10 augustus 1855 in de gem. Menaldumadeel.

7  Trijntje Stellingwerf is geboren op zaterdag 24 oktober 1857 in de gem. Baarderadeel.

8  Rinske Gerbens Stellingwerf is geboren op zaterdag 22 oktober 1859 in de gem. Baarderadeel, is overleden op maandag 31 oktober 1859 aldaar.

9  Rinse Stellingwerf is geboren op donderdag 18 oktober 1860 in de gem. Baarderadeel.

10  Martsen Stellingwerf is geboren op maandag 10 augustus 1863 in de gem. Baarderadeel.

Trijntje trouwt op donderdag 6 mei 1869 in de gem. Menaldumadeel (2) met Harmen Siedses Koopal, zoon van Sieds Aukes Koopal en Baukje Pieters Donia. Harmen is geboren rond 1820 in Sint Annaparochie, is overleden na 1878.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jans Bruining.

III-C  Pieter Gaeles Stienstra, zoon van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren op vrijdag 2 september 1825 in Deinum, is overleden op woensdag 11 november 1903 in Boksum.

Pieter trouwt op woensdag 9 mei 1849 in de gem. Menaldumadeel met Marijke Jans Greijdanus, dochter van Jan Yntes Greijdanus en Hiltje Jacobs Kalma. Marijke is geboren op zaterdag 29 juli 1826 in Boksum, is overleden op dinsdag 19 oktober 1875 aldaar.

Van Pieter en Marijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Geale Pieters Stienstra is geboren op zaterdag 1 juni 1850 in Boksum, is overleden op vrijdag 3 mei 1861 aldaar.

2  Jan Pieters Stienstra is geboren op donderdag 7 december 1854 in Boksum, is overleden op maandag 21 juli 1856 aldaar.

3  Jan Pieters Stienstra is geboren op vrijdag 15 januari 1858 in Boksum, is overleden op zaterdag 1 juni 1907 in Hijum.

Jan trouwt op zaterdag 20 mei 1893 in de gem. Leeuwarderadeel met Dirkje Hendriks Stienstra, dochter van Hendrik Gaeles Stienstra (III-F) en Aukje Watzes van der Velde. Dirkje is geboren op vrijdag 18 mei 1866 in Finkum, is overleden na 1910 in de Verenigde Staten van Amerika.

Dirkje was later gehuwd (2) met Roelof Hoogland.

4  Hiltje Pieters Stienstra is geboren op vrijdag 20 juni 1862 in Boksum, zie IV-B.

5  Sijtske Pieters Stienstra is geboren op maandag 15 juli 1867 in Boksum, zie IV-C.

III-D  Martzen Gaeles Stienstra, dochter van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren rond 1829 in Deinum, is overleden op maandag 2 juli 1877 in de gem. Menaldumadeel.

Martzen trouwt op donderdag 11 mei 1854 in de gem. Rauwerderhem met Gerke Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Jilderts Dijkstra en Wijtske Gerkes Schaafsma. Gerke is geboren rond 1829 in Goënga, is overleden na 1877.

Van Gerke en Martzen is een kind bekend:

1  Pieter Gerkes Dijkstra is geboren op woensdag 28 januari 1857 in Terzool.

III-E  Jogchum Gaeles Stienstra, zoon van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren op dinsdag 11 oktober 1831 in Deinum, is overleden op zaterdag 5 mei 1917 in Jislum.

Jogchum trouwt op donderdag 19 mei 1853 in de gem. Dantumadeel (1) met Grietje Freerks Broersma, dochter van Freerk Jans Broersma en Doetje Piers Prins. Grietje is geboren op maandag 24 september 1832 in Birdaard, is overleden op zaterdag 13 februari 1864 aldaar.

Van Jogchum en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Sytske Jogchums Stienstra is geboren op zaterdag 15 april 1854 in Jislum, is overleden op zaterdag 13 april 1861 in Birdaard.

2  Freerk Jochums Stienstra is geboren op zondag 21 oktober 1855 in Birdaard, zie IV-D.

3  Gaele Jogchums Stienstra is geboren op zaterdag 7 november 1857 in de gem. Dantumadeel.

4  Ale Jogchums Stienstra is geboren op donderdag 10 november 1859 in de gem. Dantumadeel.

5  Jan Jogchums Stienstra is geboren op maandag 18 februari 1861 in Birdaard.

6  Pieter Jogchums Stienstra is geboren op zondag 7 februari 1864 in Birdaard, is overleden op maandag 26 februari 1866 aldaar.

Jogchum trouwt op donderdag 27 september 1866 in de gem. Dantumadeel (2) met Jantje Wijbes van der Woude, dochter van Wijbe Jans van der Woude en Luetske Luetzens Kramer. Jantje is geboren op zondag 8 augustus 1830 in Birdaard, is overleden op maandag 7 september 1885 in de gem. Ferwerderadeel.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Sybe Katsma.

Van Jogchum en Jantje zijn vier kinderen bekend:

7  Sytske Jogchums Stienstra is geboren op donderdag 8 augustus 1867 in Birdaard, zie IV-E.

8  Grietje Jogchums Stienstra is geboren op vrijdag 26 maart 1869 in Birdaard.

Grietje was waarschijnlijk gehuwd met Sjoerd Pieters de Jong. Sjoerd is geboren rond 1850.

9  Wybe Jogchums Stienstra is geboren op donderdag 24 maart 1870 in Birdaard, is overleden op donderdag 23 juni 1870 aldaar.

10  Aaltje Stienstra is geboren op maandag 11 december 1871 in Birdaard, is overleden op maandag 22 januari 1945 in Rinsumageest, is begraven rond vrijdag 26 januari 1945 aldaar.

Aaltje trouwt op zaterdag 29 oktober 1892 in de gem. Ferwerderadeel met Sjouke Leijstra, zoon van Freerk Freerks Leijstra en Aukje Joekes Ferwerda. Sjouke is geboren op maandag 5 augustus 1872 in Jislum, is overleden op zaterdag 19 januari 1957 in Rinsumageest, is begraven rond woensdag 23 januari 1957 aldaar.

III-F  Hendrik Gaeles Stienstra, zoon van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren op zaterdag 21 november 1835 in Deinum, is overleden na 1900.

Hendrik trouwt op woensdag 11 mei 1864 in de gem. Menaldumadeel (1) met Aukje Watzes van der Velde, dochter van Watze Gerbens van der Velde en Durkjen Jacobs Alberda. Aukje is geboren in 1836 in Hijlaard, is overleden op maandag 27 juli 1868.

Van Hendrik en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Sytske Hendriks Stienstra is geboren op zondag 7 mei 1865 in Finkum, is overleden op zondag 21 maart 1869 aldaar.

2  Dirkje Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 18 mei 1866 in Finkum, is overleden na 1910 in de Verenigde Staten van Amerika.

Dirkje trouwt op zaterdag 20 mei 1893 in de gem. Leeuwarderadeel (1) met Jan Pieters Stienstra, zoon van Pieter Gaeles Stienstra (III-C) en Marijke Jans Greijdanus. Jan is geboren op vrijdag 15 januari 1858 in Boksum, is overleden op zaterdag 1 juni 1907 in Hijum. Dirkje trouwt op zaterdag 26 maart 1910 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Roelof Hoogland, zoon van Roelof Roelofs Hoogland en Dieuwke Gaeles van der Veen. Roelof is geboren op zondag 20 december 1874 in Finkum, is overleden na 1910 in de Verenigde Staten van Amerika.

3  Watze Hendriks Stienstra is geboren op zondag 22 december 1867 in Finkum, zie IV-F.

Hendrik trouwt op woensdag 12 mei 1875 in de gem. Leeuwarderadeel (2) met Etje Klazes Vlas, dochter van Klaas Arjens Vlas en Joukje Jans Pool. Etje is geboren in 1842 in Hijum, is overleden na 1900.

Van Hendrik en Etje zijn twee kinderen bekend:

4  Gaele Hendriks Stienstra is geboren op donderdag 27 juli 1876 in Finkum, zie IV-G.

5  Jan Hendriks Stienstra is geboren op vrijdag 19 april 1878 in Finkum, zie IV-H.

III-G  Ale Gæles Stienstra, zoon van Geale Jochums Stienstra (II) en Sijtske Pieters Dijkstra, is geboren op donderdag 21 juni 1838 om 20.00 uur in Deinum, is als geboren aangegeven op zaterdag 23 juni 1838 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op vrijdag 20 januari 1911 om 19.30 uur in Bergum, is als overleden aangegeven op zaterdag 21 januari 1911 in de gem. Tietjerksteradeel.

Ale trouwt op zaterdag 21 mei 1864 in de gem. Ferwerderadeel met Sibbeltje Eelkes van der Woude, dochter van Eelke Pieters van der Woude en Jantje Willems de Jong. Sibbeltje is geboren op zaterdag 8 november 1845 om 16.30 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op maandag 10 november 1845 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op maandag 29 april 1929 om 02.00 uur in Suameer, is als overleden aangegeven op dinsdag 30 april 1929 in de gem. Tietjerksteradeel.

Van Ale en Sibbeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Gaele Stienstra is geboren op zondag 2 april 1865 in Birdaard, is overleden op zaterdag 10 februari 1900 in de gem. Ferwerderadeel.

Gaele trouwt op zaterdag 2 juni 1894 in de gem. Ferwerderadeel met Renske Boonstra, dochter van Pieter Feikes Boonstra en Trijntje Jans Burmania. Renske is geboren op zaterdag 10 juni 1865 in Westernijkerk.

2  Eelke Stienstra is geboren op woensdag 5 december 1866 om 05.30 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op vrijdag 7 december 1866 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op zondag 4 maart 1945 in de gem. Tietjerksteradeel.

3  Jantje Ales Stienstra is geboren op donderdag 25 juni 1868 om 05.00 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op vrijdag 26 juni 1868 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op vrijdag 22 juli 1892 aldaar.

4  Pieter Stienstra is geboren op zaterdag 14 januari 1871 in Wanswerd (FER), zie IV-I.

5  Willem Stienstra is geboren op donderdag 26 juni 1873 om 14.30 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op zaterdag 28 juni 1873 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op donderdag 3 januari 1901 om 12.00 uur in Jislum, is als overleden aangegeven op zaterdag 5 januari 1901 in de gem. Ferwerderadeel.

6  Sytse Stienstra is geboren op dinsdag 10 oktober 1876 om 04.00 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op woensdag 11 oktober 1876 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op zondag 11 juli 1897 om 16.00 uur aldaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 13 juli 1897 aldaar.

7  Sytske Stienstra is geboren op vrijdag 23 april 1880 om 23.00 uur in Wanswerd (FER), is als geboren aangegeven op maandag 26 april 1880 in de gem. Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op woensdag 17 juni 1903 om 13.30 uur in Bergum, is als overleden aangegeven op donderdag 18 juni 1903 in de gem. Tietjerksteradeel.

8  Sijmen Stienstra is geboren op maandag 23 februari 1885 in Wanswerd (FER), zie IV-J.

Generatie IV

IV-A  Berber Stellingwerf, dochter van Gerben Jelles Stellingwerf en Trijntje Gaeles Stienstra (III-B), is geboren op zaterdag 30 december 1848 in de gem. Menaldumadeel.

Berber trouwt op donderdag 13 mei 1875 in de gem. Menaldumadeel met Sake Pieters Scheffer, zoon van Pieter Gooitsens Scheffer en Sybrig Sakes Wijma. Sake is geboren rond 1845 in Oosterlittens.

Van Sake en Berber is een kind bekend:

1  Trijntje Scheffer is geboren op donderdag 16 maart 1876 in Deinum, is overleden op vrijdag 24 januari 1964 aldaar, is begraven rond dinsdag 28 januari 1964 aldaar.

Trijntje trouwt op donderdag 19 mei 1898 in de gem. Menaldumadeel met Jacob Oetsma, zoon van Jelle Jacobs Oetsma en Klaaske Engelbartels Lebbing. Jacob is geboren op dinsdag 14 januari 1873 om 07.00 uur in Boksum, is overleden op dinsdag 18 december 1951 in Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 22 december 1951 in Deinum.

IV-B  Hiltje Pieters Stienstra, dochter van Pieter Gaeles Stienstra (III-C) en Marijke Jans Greijdanus, is geboren op vrijdag 20 juni 1862 in Boksum, is overleden op dinsdag 11 april 1933 aldaar.

Hiltje trouwt op donderdag 17 mei 1883 in de gem. Menaldumadeel met Haije Tiedes Swart, zoon van Tiede Jans Swart en Trijntje Hayes Hofstra. Haije is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Boksum, is overleden op donderdag 8 september 1938 aldaar.

Van Haije en Hiltje zijn veertien kinderen bekend:

1  Trijntje Swart is geboren op zondag 26 augustus 1883 in Boksum.

Trijntje trouwt op dinsdag 16 april 1907 in de gem. Franeker met Hattum Koningsveld.

2  Marijke Haijes Swart is geboren op dinsdag 9 september 1884 in Boksum, is overleden op maandag 18 mei 1885 aldaar.

3  Marijke Haijes Swart is geboren op zaterdag 12 september 1885 in Boksum, zie V-A.

4  Pieter Swart is geboren op woensdag 8 december 1886 in Boksum.

Pieter trouwt op donderdag 24 mei 1917 in de gem. Menaldumadeel (1) met Klaske Schurer, dochter van Bauke Schurer en Grietje Wagenaar. Klaske is geboren op woensdag 10 augustus 1892 in Drachten. Pieter was gehuwd (2) met Clazina Kapteyn.

5  Tiede Swart is geboren op zondag 13 januari 1889 in Boksum, is overleden op vrijdag 21 juni 1889 aldaar.

6  Sytske Swart is geboren op woensdag 30 april 1890 in Boksum.

Sytske was gehuwd met Jacob Hoekstra.

7  Tiede Swart is geboren op donderdag 27 augustus 1891 in Boksum, is overleden op woensdag 14 februari 1894 aldaar.

8  Klaaske Swart is geboren op dinsdag 1 augustus 1893 in Boksum.

Klaaske was gehuwd met Gurbe Fokkema.

9  Tietje Swart is geboren op woensdag 6 maart 1895 in Boksum.

Tietje was gehuwd met Age Wedzinga.

10  Tiede Swart is geboren op woensdag 12 augustus 1896 in Boksum.

Tiede was gehuwd met Hendrika J. van ’t Spijker.

11  Jan Swart is geboren op woensdag 6 september 1899 in Boksum.

Jan was gehuwd met Aagje van Voorst.

12  Akke Swart is geboren op donderdag 13 februari 1902 in Boksum.

Akke was gehuwd (1) met Jan Boonstra. Akke was gehuwd (2) met Lubbert P. Hoekstra.

13  Geale Swart is geboren op maandag 18 januari 1904 om 03.30 uur in Boksum, is als geboren aangegeven op maandag 18 januari 1904 in de gem. Menaldumadeel.

Geale was gehuwd met Sijke Huizinga.

14  Hiltje Swart is geboren op donderdag 30 november 1905 in Boksum.

Hiltje was gehuwd met Klaas Bosma.

IV-C  Sijtske Pieters Stienstra, dochter van Pieter Gaeles Stienstra (III-C) en Marijke Jans Greijdanus, is geboren op maandag 15 juli 1867 in Boksum, is overleden op vrijdag 17 mei 1957 in Hijlaard.

Sijtske trouwt op zaterdag 21 mei 1892 in de gem. Baarderadeel met Harmen Arjens Sijtsma, zoon van Arjen Doede Sijtsma en Fokje Harmens Siesling. Harmen is geboren op woensdag 18 september 1867 in Hijlaard, is overleden op zondag 6 maart 1904 aldaar.

Van Harmen en Sijtske zijn zes kinderen bekend:

1  Marijke Sijtsma is geboren op dinsdag 28 maart 1893 in Hijlaard, is overleden op woensdag 3 september 1958, is begraven in Nijeveen.

Marijke was gehuwd met Anne Hofstra. Anne is geboren op vrijdag 13 juli 1894, is overleden op woensdag 1 mei 1963, is begraven in Nijeveen.

2  Arjen Sijtsma is geboren op maandag 21 januari 1895 in Hijlaard.

Arjen was gehuwd met Korneliske van der Meulen. Korneliske is geboren op zaterdag 5 oktober 1895 in Tietjerk, is overleden op vrijdag 14 september 1990 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 19 september 1990 in Winsum (Fr).

Korneliske was eerder gehuwd (1) met L. van der Meer.

3  Fokje Sijtsma is geboren op maandag 24 mei 1897 in Hijlaard, zie V-B.

4  Pieter Sijtsma is geboren op zaterdag 24 maart 1900 in Hijlaard, is overleden op dinsdag 12 december 1967, is begraven aldaar.

Pieter was gehuwd met Aaltje Langedijk. Aaltje is geboren op donderdag 19 december 1895, is overleden op woensdag 7 maart 1990, is begraven in Hijlaard.

5  Ale Sijtsma is geboren op maandag 21 juli 1902 in Hijlaard.

Ale trouwt op woensdag 18 december 1929 in de gem. Vreeswijk met Femmigje Pol, dochter van Jacob Pol en Margje Lenten. Femmigje is geboren rond 1905 in Capelle aan den IJssel.

6  Jan Sijtsma is geboren op maandag 21 juli 1902 in Hijlaard.

Jan was gehuwd met N.N.

IV-D  Freerk Jochums Stienstra, zoon van Jogchum Gaeles Stienstra (III-E) en Grietje Freerks Broersma, is geboren op zondag 21 oktober 1855 in Birdaard, is overleden op woensdag 16 maart 1921 in Reitsum.

Freerk trouwt op zaterdag 17 mei 1879 in de gem. Ferwerderadeel met Detje Feddes Holwerda, dochter van Fedde Pieters Holwerda en Trijntje Gerrits Rozema. Detje is geboren op maandag 11 augustus 1856 in Jislum, is overleden op zondag 2 november 1930 in Genum.

Van Freerk en Detje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fedde Freerks Stienstra is geboren op vrijdag 5 november 1880 in Jislum, is G.K. gedoopt, zie V-C.

2  Grietje Freerks Stienstra is geboren rond woensdag 2 augustus 1882 in Jislum, zie V-D.

3  Trijntje Freerks Stienstra is geboren op donderdag 28 mei 1885 in Jislum, is overleden op donderdag 20 juni 1901 in de gem. Tietjerksteradeel.

4  Sijtske Freerks Stienstra is geboren op woensdag 17 november 1886 in Jislum, zie V-E.

5  Jochum Freerks Stienstra is geboren op zondag 5 februari 1888 in Jislum, zie V-F.

6  Detje Freerks Stienstra is geboren op donderdag 10 april 1890 in Jislum, zie V-G.

7  Ale Freerks Stienstra is geboren op dinsdag 28 juli 1891 in Jislum, is overleden op zondag 27 september 1891 aldaar.

IV-E  Sytske Jogchums Stienstra, dochter van Jogchum Gaeles Stienstra (III-E) en Jantje Wijbes van der Woude, is geboren op donderdag 8 augustus 1867 in Birdaard.

Sytske trouwt op zaterdag 13 juli 1889 in de gem. Ferwerderadeel (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op donderdag 12 september 1895 in Leeuwarden) met Fokke van Breeden, zoon van Bindert Lolkes van Breeden en Tetje Fokkes Fokkinga. Fokke is geboren op dinsdag 23 juli 1861 in Kollumerzwaag.

Fokke was later gehuwd (2) met Fokje Stroosma. Fokke was later gehuwd (3) met Riemke van der Haag.

Van Fokke en Sytske is een kind bekend:

1  Jantje van Breeden is geboren op maandag 17 oktober 1887 in Jislum.

IV-F  Watze Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Gaeles Stienstra (III-F) en Aukje Watzes van der Velde, is geboren op zondag 22 december 1867 in Finkum, is overleden op dinsdag 15 juni 1937 aldaar, is begraven aldaar.

Watze trouwt op donderdag 11 mei 1893 in de gem. Het Bildt met Ybeltje Pasma, dochter van Otte Pasma en Fintje Post. Ybeltje is geboren op woensdag 22 mei 1867 in Vrouwenparochie, is overleden op vrijdag 11 december 1942 in Amsterdam, is begraven in Finkum.

Van Watze en Ybeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Fintje Stienstra is geboren in 1895 in Finkum, zie V-H.

2  Hendrik Stienstra is geboren op woensdag 9 november 1898 in Finkum, zie V-I.

3  Otte Stienstra is geboren op zondag 28 augustus 1904 in Finkum, zie V-J.

IV-G  Gaele Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Gaeles Stienstra (III-F) en Etje Klazes Vlas, is geboren op donderdag 27 juli 1876 in Finkum.

Gaele trouwt op zaterdag 19 mei 1900 in de gem. Ferwerderadeel met Renske Friesema, dochter van Harmen Jentjes Friesema en Tjitske Pieters Feitsma. Renske is geboren op dinsdag 15 mei 1877 in Hallum.

Van Gaele en Renske zijn twee kinderen bekend:

1  Tjitske Stienstra is geboren op zaterdag 16 november 1901 om 23.00 uur in Hallum.

2  Hendrik Stienstra (Henry) is geboren op dinsdag 14 februari 1905 in de gem. Dantumadeel, is overleden in februari 1976.

IV-H  Jan Hendriks Stienstra, zoon van Hendrik Gaeles Stienstra (III-F) en Etje Klazes Vlas, is geboren op vrijdag 19 april 1878 in Finkum, is overleden op woensdag 24 juli 1946 in Paterson.

Jan trouwt op zaterdag 25 mei 1901 in de gem. Leeuwarderadeel met Dirkje Jacobs Gros, dochter van Jacob Johannes Gros en Trijntje Paulus Hoekema. Dirkje is geboren op vrijdag 24 januari 1879 in Hallum, is overleden op zaterdag 3 februari 1962 in Wyckoff.

Van Jan en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Jans Stienstra is geboren op maandag 10 maart 1902 in Finkum, zie V-K.

2  Hendrik Jan Steenstra is geboren op maandag 19 oktober 1903 in Stiens, zie V-L.

IV-I  Pieter Stienstra, zoon van Ale Gæles Stienstra (III-G) en Sibbeltje Eelkes van der Woude, is geboren op zaterdag 14 januari 1871 in Wanswerd (FER).

Pieter trouwt op zaterdag 25 mei 1895 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Arrentje van der Beek, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek en Baukjen Eles Holwerda. Arrentje is geboren op woensdag 17 januari 1872 in Jislum, is overleden op zaterdag 14 februari 1903 aldaar.

Van Pieter en Arrentje zijn twee kinderen bekend:

1  Gaatse Stienstra is geboren rond 1898 in Jislum, is ongehuwd overleden op vrijdag 14 december 1928 in Rinsumageest.

2  Sibbeltje Stienstra is geboren op vrijdag 19 januari 1900 in Jislum, zie V-M.

Pieter trouwt op zaterdag 7 mei 1904 in de gem. Tietjerksteradeel (2) met Sepkje Geerts Duursma, dochter van Geert Jans Duursma en Arentje Arents van der Ploeg. Sepkje is geboren rond 1866 in Rijperkerk.

Sepkje was eerder gehuwd (1) met Reinder Tjibbes Smidt.

IV-J  Sijmen Stienstra, zoon van Ale Gæles Stienstra (III-G) en Sibbeltje Eelkes van der Woude, is geboren op maandag 23 februari 1885 in Wanswerd (FER), is overleden op woensdag 27 december 1961 in Rhenen, is begraven rond dinsdag 2 januari 1962 aldaar (Achterbergsestraat, Rhenen).

Sijmen trouwt op zaterdag 23 juni 1906 in de gem. Tietjerksteradeel met Tjitske Paulusma, dochter van Paulus Sjoukes Paulusma en Ybeltje Kooistra. Tjitske is geboren op zaterdag 8 augustus 1885 in Bergum, is overleden op zondag 22 mei 1955 om 06.15 uur in Rhenen, is begraven rond donderdag 26 mei 1955 aldaar (Achterbergsestraat, Rhenen).

Van Sijmen en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  IJbeltje Stienstra is geboren op zondag 19 augustus 1906 in Bergum, zie V-N.

2  Ale Geale Stienstra is geboren op donderdag 9 juli 1908 in Sneek, zie V-O.

3  Paul Stienstra is geboren op dinsdag 14 december 1909 in Sneek, zie V-P.

4  Sibbeltje Stienstra is geboren op vrijdag 12 januari 1912 in Sneek, is overleden op dinsdag 28 augustus 2007 in Breda, is gecremeerd aldaar.

Sibbeltje trouwt op maandag 16 maart 1964 in de gem. Rotterdam (is gescheiden op vrijdag 16 oktober 1970 aldaar) met Adriaan Kornelis Louws. Adriaan is geboren op zondag 16 januari 1910 in Middelburg.

5  Eelko Johannes Stienstra is geboren op woensdag 22 april 1914 in Rotterdam, zie V-Q.

6  Johannes Stienstra (Han) is geboren op maandag 2 mei 1921 in Rotterdam, zie V-R.

Generatie V

V-A  Marijke Haijes Swart, dochter van Haije Tiedes Swart en Hiltje Pieters Stienstra (IV-B), is geboren op zaterdag 12 september 1885 in Boksum, is overleden op zaterdag 28 mei 1932 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 31 mei 1932 om 14.00 uur in Blessum.

Marijke trouwt op donderdag 17 mei 1906 in de gem. Menaldumadeel met Evert Johannes Stienstra, zoon van Johannes Entes Stienstra en Geertje Everts Borger. Evert is geboren op zondag 9 oktober 1881 in Blessum, is overleden op dinsdag 12 juni 1951 om 15.15 uur in Leeuwarden, is begraven rond zaterdag 16 juni 1951 in Blessum.

Van Evert en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Hiltje Everts Stienstra is geboren op zaterdag 19 oktober 1907 in Blessum, zie VI-A.

2  Sjieuwke Everts Stienstra is geboren op donderdag 2 december 1909 om 15.00 uur in Blessum, is als geboren aangegeven op zaterdag 4 december 1909 in de gem. Menaldumadeel, zie VI-B.

3  Haije Everts Stienstra is geboren op woensdag 31 januari 1912 om 15.00 uur in Deinum, is als geboren aangegeven op donderdag 1 februari 1912 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op dinsdag 31 maart 1925 om 01.00 uur in Blessum, is begraven rond zaterdag 4 april 1925 aldaar.

4  Geertje Everts Stienstra is geboren op maandag 22 mei 1916 in Blessum, zie VI-C.

5  Johannes Everts Stienstra is geboren op maandag 21 januari 1918 in Blessum, zie VI-D.

6  Trijntje Everts Stienstra is geboren op zaterdag 18 juni 1921 in Blessum, is overleden op zaterdag 23 september 2006 in Leeuwarden, is begraven rond woensdag 27 september 2006 in Oenkerk.

Trijntje trouwt op zaterdag 30 december 1944 in de gem. Leeuwarden met Wijtze Koolstra, zoon van Hans Koolstra en Klaaske Broeksma. Wijtze is geboren op dinsdag 17 februari 1920 in Leeuwarden, is overleden op maandag 9 november 1981 aldaar, is begraven rond vrijdag 13 november 1981 in Oenkerk.

7  Haijke Stienstra is geboren op dinsdag 15 maart 1927 in Boksum, zie VI-E.

8  Johanna Stienstra is geboren op woensdag 17 oktober 1928 in Deinum, is ongehuwd overleden op vrijdag 1 december 2017 in Leeuwarden in Greunshiem, is begraven op woensdag 6 december 2017 aldaar (Noorderbegraafplaats).

V-B  Fokje Sijtsma, dochter van Harmen Arjens Sijtsma en Sijtske Pieters Stienstra (IV-C), is geboren op maandag 24 mei 1897 in Hijlaard, is overleden op woensdag 25 mei 1983, is begraven aldaar.

Fokje trouwt op woensdag 13 mei 1925, trouwt (kerk) (Gereformeerd) op woensdag 13 mei 1925 in Hijlaard met Piebe Haaima. Piebe is geboren op dinsdag 14 maart 1899, is overleden op zondag 23 juni 1963, is begraven in Hijlaard.

Van Piebe en Fokje is een kind bekend:

1  N.N.

V-C  Fedde Freerks Stienstra, zoon van Freerk Jochums Stienstra (IV-D) en Detje Feddes Holwerda, is geboren op vrijdag 5 november 1880 in Jislum, is G.K. gedoopt, is overleden op dinsdag 30 juli 1946 in de gem. Tietjerksteradeel.

Fedde gaat in ondertrouw op donderdag 28 april 1910, trouwt op zaterdag 14 mei 1910 in de gem. Tietjerksteradeel met Tjettje Minnema, dochter van Minne Lammerts Minnema en Aaltje Geerts Postma. Tjettje is geboren op donderdag 23 januari 1890 in Giekerk, is overleden op zondag 29 april 1956 in Oenkerk, is begraven in Oudkerk.

Van Fedde en Tjettje zijn negen kinderen bekend:

1  Freerk Stienstra is geboren op maandag 24 oktober 1910 in Oudkerk, is overleden op maandag 25 december 1916 aldaar.

2  Aaltje Stienstra is geboren op dinsdag 20 augustus 1912 in de gem. Tietjerksteradeel, zie VI-F.

3  Detje Stienstra is geboren op donderdag 11 december 1913 in de gem. Tietjerksteradeel, zie VI-G.

4  Minne Stienstra is geboren op vrijdag 5 maart 1915 in Oudkerk, zie VI-H.

5  Freerkje Stienstra is geboren op woensdag 10 januari 1917 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 3 november 2011 aldaar.

6  Anna Stienstra is geboren op maandag 7 april 1919 in Oudkerk, zie VI-I.

7  Jochum Freerk Stienstra is geboren op donderdag 3 augustus 1922 in de gem. Tietjerksteradeel, zie VI-J.

8  Jeltje Stienstra is geboren op donderdag 18 juni 1925 in de gem. Tietjerksteradeel, zie VI-K.

9  Grietje Stienstra is geboren op donderdag 9 februari 1928 in Oudkerk, zie VI-L.

V-D  Grietje Freerks Stienstra, dochter van Freerk Jochums Stienstra (IV-D) en Detje Feddes Holwerda, is geboren rond woensdag 2 augustus 1882 in Jislum, is overleden op zondag 15 juni 1930 in Genum.

Grietje trouwt op donderdag 27 februari 1902 in de gem. Menaldumadeel met Anne Hoekstra, zoon van Feitze Hoekstra en Taetske Bruining. Anne is geboren in 1882 in Marssum, is overleden op zaterdag 19 februari 1949 om 21.30 uur in Jislum.

Van Anne en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Hoekstra is geboren rond dinsdag 1 juli 1902 in de gem. Menaldumadeel.

2  Sytske Hoekstra is geboren rond 1915, is ongehuwd overleden op dinsdag 29 juni 1943 in de gem. Ferwerderadeel.

V-E  Sijtske Freerks Stienstra, dochter van Freerk Jochums Stienstra (IV-D) en Detje Feddes Holwerda, is geboren op woensdag 17 november 1886 in Jislum, is overleden op woensdag 20 oktober 1954 om 05.00 uur in Leeuwarden.

Sijtske trouwt op zaterdag 15 mei 1909 in de gem. Ferwerderadeel met Jan Folkertsma, zoon van Einte Klazes Folkertsma en Akke Gerkes Pranger. Jan is geboren op zondag 11 november 1883 in Ferwerd, is overleden na 1954.

Van Jan en Sijtske zijn vier kinderen bekend:

1  Einte Folkertsma is geboren rond 1911 in Blija.

Einte trouwt op woensdag 10 augustus 1932 in de gem. Abcoude-Proostdij met Vennigje Meester, dochter van Jan Berends Meester en Gerritje van Roemburg. Vennigje is geboren rond 1909 in Ouder-Amstel.

2  Akke Folkertsma is geboren rond 1915 in Blija.

Akke trouwt op maandag 27 mei 1935 in de gem. Abcoude-Proostdij met Bernard Meester, zoon van Jan Berends Meester en Gerritje van Roemburg. Bernard is geboren rond 1910 in Ouder-Amstel.

3  Dirkje Folkertsma is geboren rond 1921 in Blija.

Dirkje trouwt op woensdag 6 augustus 1941 in de gem. Leeuwarden met Jan Wijnsma, zoon van Roelf Wijnsma en Rinske de Jong. Jan is geboren rond 1919.

4  N.N.

V-F  Jochum Freerks Stienstra, zoon van Freerk Jochums Stienstra (IV-D) en Detje Feddes Holwerda, is geboren op zondag 5 februari 1888 in Jislum, is overleden op vrijdag 12 maart 1920 in Reitsum.

Jochum trouwt op donderdag 14 mei 1914 in de gem. Ferwerderadeel met Jantje Fennema, dochter van Dirk Jans Fennema en Akke Reinders Blijstra. Jantje is geboren op dinsdag 2 juni 1891 in Blija, is overleden na 1920.

Van Jochum en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Freerk Stienstra is geboren op woensdag 19 mei 1915 in Reitsum, is G.K. gedoopt, is overleden op donderdag 27 november 1980 in Blija, is begraven op maandag 1 december 1980 in Reitsum.

2  Dirk Stienstra is geboren op maandag 6 november 1916 in de gem. Ferwerderadeel, zie VI-M.

3  Fedde Stienstra is geboren op zaterdag 22 december 1917 in Reitsum, zie VI-N.

V-G  Detje Freerks Stienstra, dochter van Freerk Jochums Stienstra (IV-D) en Detje Feddes Holwerda, is geboren op donderdag 10 april 1890 in Jislum.

Detje trouwt op donderdag 14 mei 1914 in de gem. Ferwerderadeel met Sjoerd Akkerman, zoon van Douwe Symens Akkerman en Hyke Johannes Fennema. Sjoerd is geboren op donderdag 15 maart 1883 in Genum.

Van Sjoerd en Detje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie VI-O.

V-H  Fintje Stienstra, dochter van Watze Hendriks Stienstra (IV-F) en Ybeltje Pasma, is geboren in 1895 in Finkum, is overleden in Alkmaar.

Fintje trouwt op zaterdag 20 juli 1918 in de gem. Leeuwarderadeel met Anne Lens, zoon van Jan Lens en Anna Visser. Anne is geboren rond 1895 in Dokkum, is overleden op zondag 15 maart 1959 om 20.00 uur in Alkmaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 17 maart 1959 in de gem. Alkmaar.

Van Anne en Fintje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Anna Caesarina Lens (Anneke) is geboren rond 1923 in Groningen, is overleden op zondag 3 januari 1960 om 17.00 uur in Alkmaar, is als overleden aangegeven op dinsdag 5 januari 1960 in de gem. Alkmaar.

Anna was gehuwd met N.N.

V-I  Hendrik Stienstra, zoon van Watze Hendriks Stienstra (IV-F) en Ybeltje Pasma, is geboren op woensdag 9 november 1898 in Finkum, is overleden op zondag 1 december 1974 in Amsterdam, is begraven rond vrijdag 6 december 1974 aldaar (De Nieuwe Noorder).

Hendrik trouwt op woensdag 4 april 1928 met Antje Post. Antje is geboren op zondag 7 mei 1899 in Sint Annaparochie, is overleden op zaterdag 29 juli 1961 in Amsterdam.

Van Hendrik en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VI-P.

V-J  Otte Stienstra, zoon van Watze Hendriks Stienstra (IV-F) en Ybeltje Pasma, is geboren op zondag 28 augustus 1904 in Finkum, is verongelukt op woensdag 12 oktober 1938.

Otte trouwt op woensdag 18 juli 1928 in de gem. Leeuwarderadeel met Trijntje Sijtsema, dochter van Geert Sijtsema en Anneke Borger. Trijntje is geboren op donderdag 4 juni 1903 in Hallum, is overleden op maandag 18 oktober 1943 aldaar.

Van Otte en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Ybeltje Stienstra is geboren op woensdag 19 oktober 1932 in Finkum, zie VI-Q.

3  N.N., zie VI-R.

4  Geert Stienstra is geboren op zondag 14 maart 1937 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op donderdag 18 juli 1996 in Ermelo.

V-K  Trijntje Jans Stienstra, dochter van Jan Hendriks Stienstra (IV-H) en Dirkje Jacobs Gros, is geboren op maandag 10 maart 1902 in Finkum, is overleden op vrijdag 19 juli 1940 in Paterson.

Trijntje was gehuwd met Marinus Locker. Marinus is geboren op vrijdag 23 augustus 1901 in Lodi (USA)), is overleden op dinsdag 27 november 1962.

Van Marinus en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

V-L  Hendrik Jan Steenstra, zoon van Jan Hendriks Stienstra (IV-H) en Dirkje Jacobs Gros, is geboren op maandag 19 oktober 1903 in Stiens, is overleden op zondag 29 januari 1989 in North Haledon.

Hendrik was gehuwd met Josephine Tanis. Josephine is geboren op maandag 21 mei 1906 in Dolton (USA)), is overleden op zondag 8 maart 1981 in Winter Garden.

Van Hendrik en Josephine zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

V-M  Sibbeltje Stienstra, dochter van Pieter Stienstra (IV-I) en Arrentje van der Beek, is geboren op vrijdag 19 januari 1900 in Jislum, is overleden op zaterdag 25 juni 1960 in Dokkum, is begraven rond woensdag 29 juni 1960 in Raard.

Sibbeltje was gehuwd met Harmen Bottinga. Harmen is geboren op dinsdag 24 februari 1891 in Raard, is overleden op zondag 7 februari 1954 in Dokkum, is begraven rond donderdag 11 februari 1954 in Raard.

Van Harmen en Sibbeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  mogelijk Kees Bottinga is geboren op dinsdag 31 juli 1928, is overleden op zondag 11 april 2004, is begraven rond donderdag 15 april 2004 in Raard.

V-N  IJbeltje Stienstra, dochter van Sijmen Stienstra (IV-J) en Tjitske Paulusma, is geboren op zondag 19 augustus 1906 in Bergum, is overleden op woensdag 31 mei 2006 in Rotterdam.

IJbeltje trouwt op donderdag 18 oktober 1928 in de gem. Rotterdam met Carel Adolf Frijlink, zoon van Carel Adolf Frijlink en Janne Pieternella de Jong. Carel is geboren op vrijdag 10 maart 1905 in Rotterdam, is overleden op zondag 12 december 1976 in Las Palmas.

Van Carel en IJbeltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

V-O  Ale Geale Stienstra, zoon van Sijmen Stienstra (IV-J) en Tjitske Paulusma, is geboren op donderdag 9 juli 1908 in Sneek, is overleden op zaterdag 28 oktober 1995 in Rotterdam, is begraven op donderdag 2 november 1995 om 12.00 uur aldaar (Crooswijk).

Ale was gehuwd met Magdalena Kool, dochter van Teunis Kool en Dingena Johanna Brandwijk. Magdalena is geboren op woensdag 16 februari 1910 in Rotterdam, is overleden op maandag 9 augustus 1993 aldaar, is begraven op zaterdag 14 augustus 1993 aldaar.

Van Ale en Magdalena zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-S.

2  N.N., zie VI-T.

3  N.N., zie VI-U.

V-P  Paul Stienstra, zoon van Sijmen Stienstra (IV-J) en Tjitske Paulusma, is geboren op dinsdag 14 december 1909 in Sneek, is overleden op woensdag 5 september 2012 in de gem. Oud-Beijerland.

Paul trouwt op woensdag 19 juni 1935 in de gem. Schiedam met Johanna Helena Kok, dochter van Cornelis Kok. Johanna is geboren op woensdag 31 augustus 1910 in Schiedam, is overleden op zondag 13 maart 2005 in Oud-Beijerland, is begraven op donderdag 17 maart 2005 aldaar (Algemene Begraafplaats, H.B.S.-laan, Oud-Beijerland).

Van Paul en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie VI-V.

2  Simen Eelko Stienstra (Eelko) is geboren op zaterdag 3 juni 1939 in Hillegersberg, zie VI-W.

3  N.N.

4  N.N.

V-Q  Eelko Johannes Stienstra, zoon van Sijmen Stienstra (IV-J) en Tjitske Paulusma, is geboren op woensdag 22 april 1914 in Rotterdam, is overleden op vrijdag 12 juni 1998 in Bilthoven, is begraven op donderdag 18 juni 1998 aldaar (Brandenburg).

Eelko trouwt op woensdag 20 november 1946 in Rotterdam met Lena Jacoba Plandsoen. Lena is geboren op zondag 11 juni 1922 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 12 januari 2002 in Bilthoven, is begraven aldaar (Brandenburg).

Van Eelko en Lena zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VI-X.

3  N.N., zie VI-Y.

4  N.N., zie VI-Z.

5  N.N.

V-R  Johannes Stienstra (Han), zoon van Sijmen Stienstra (IV-J) en Tjitske Paulusma, is geboren op maandag 2 mei 1921 in Rotterdam, is overleden op zaterdag 11 mei 2019 in Brielle, is begraven op zaterdag 18 mei 2019 in Oostvoorne.

Johannes was gehuwd met Bep Timmers. Bep is geboren op zaterdag 18 juli 1925 in Rotterdam, is overleden op zondag 15 december 2013 in Dirksland, is begraven op zaterdag 21 december 2013 in Oostvoorne.

Van Johannes en Bep is een kind bekend:

1  waarschijnlijk N.N.

Generatie VI

VI-A  Hiltje Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra en Marijke Haijes Swart (V-A), is geboren op zaterdag 19 oktober 1907 in Blessum, is overleden op donderdag 24 december 1981 in Leeuwarden, is begraven rond maandag 28 december 1981 in Oenkerk.

Hiltje trouwt op woensdag 10 juni 1931 in de gem. Leeuwarden met Hans Brolsma, zoon van Gerrit Hanses Brolsma en Lijsbert van Dijk. Hans is geboren op donderdag 2 januari 1908 in Hijum, is overleden op zaterdag 6 januari 1968 in Leeuwarden, is begraven rond woensdag 10 januari 1968 in Oenkerk.

Van Hans en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-A.

2  Gerrit Brolsma is geboren op dinsdag 11 december 1934 in Oenkerk, zie VII-B.

3  N.N.

VI-B  Sjieuwke Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra en Marijke Haijes Swart (V-A), is geboren op donderdag 2 december 1909 om 15.00 uur in Blessum, is als geboren aangegeven op zaterdag 4 december 1909 in de gem. Menaldumadeel, is overleden op maandag 13 februari 1995 in Eindhoven, is begraven aldaar.

Sjieuwke trouwt op zaterdag 15 oktober 1932 in Ede met Martinus Vroegh, zoon van Gijsbertus Vroegh en Gerdina van Os. Martinus is geboren op dinsdag 24 februari 1903 in Vlaardingen, is overleden op vrijdag 12 oktober 1990 in Eindhoven.

Van Martinus en Sjieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-C.

3  N.N.

4  N.N.

VI-C  Geertje Everts Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra en Marijke Haijes Swart (V-A), is geboren op maandag 22 mei 1916 in Blessum, is overleden op dinsdag 20 oktober 1953 om 03.00 uur in Leeuwarden.

Geertje trouwt op woensdag 4 september 1940 in de gem. Leeuwarden met Sake Algra, zoon van Hendrik Algra en Antje Visser. Sake is geboren op maandag 30 september 1918 in Oenkerk, is overleden op maandag 24 januari 2000 in Drachten, is begraven op vrijdag 28 januari 2000 in Oenkerk.

Sake was later gehuwd (2) met N.N..

Van Sake en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Hendrik Algra is geboren op zaterdag 2 februari 1946 in Leeuwarden, is overleden op vrijdag 5 mei 1995, is begraven in Opeinde.

Hendrik was gehuwd met N.N.

4  N.N.

5  Egbert Algra is geboren op zondag 7 november 1948 in Huizum (Leeuwarden), is overleden op maandag 15 november 1948 in Leeuwarden.

6  N.N.

7  N.N.

VI-D  Johannes Everts Stienstra, zoon van Evert Johannes Stienstra en Marijke Haijes Swart (V-A), is geboren op maandag 21 januari 1918 in Blessum, is overleden op donderdag 25 januari 2007 in Doorn, is begraven op dinsdag 30 januari 2007 in Langbroek.

Johannes was sinds woensdag 3 januari 1951 gehuwd met N.N.

Van Johannes en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  Evert Johannes Stienstra is geboren op zondag 20 januari 1952, is overleden op dinsdag 22 januari 1952 in Zeist, is als overleden aangegeven op donderdag 24 januari 1952 in de gem. Zeist.

2  N.N., zie VII-D.

VI-E  Haijke Stienstra, dochter van Evert Johannes Stienstra en Marijke Haijes Swart (V-A), is geboren op dinsdag 15 maart 1927 in Boksum, is overleden op vrijdag 2 juli 2004 in Huizen.

Haijke was sinds woensdag 19 juni 1957 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Haijke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-E.

VI-F  Aaltje Stienstra, dochter van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op dinsdag 20 augustus 1912 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 14 november 2002 in Oenkerk, is begraven op dinsdag 19 november 2002 in Oudkerk.

Aaltje trouwt op donderdag 12 juni 1930 in de gem. Tietjerksteradeel met Kornelis Elzinga. Kornelis is geboren op donderdag 7 oktober 1909 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 18 oktober 1984 in Leeuwarden, is begraven in Oudkerk.

Van Kornelis en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-F.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N., zie VII-G.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

10  N.N.

VI-G  Detje Stienstra, dochter van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op donderdag 11 december 1913 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op zaterdag 29 juli 2006 aldaar, is begraven rond woensdag 2 augustus 2006 in Giekerk, Er is een rouwdienst gehouden op woensdag 2 augustus 2006 in Noordbergum.

Detje trouwt op donderdag 8 augustus 1935 in de gem. Tietjerksteradeel met Dirk Vellema, zoon van H. Vellema en F. Hoekstra. Dirk is geboren op vrijdag 20 maart 1914 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op donderdag 7 april 1955 aldaar, is begraven rond maandag 11 april 1955 in Giekerk.

Van Dirk en Detje zijn dertien kinderen bekend:

1  N.N.

2  Harmen Vellema is geboren op donderdag 27 februari 1936 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden voor zaterdag 29 juli 2006.

Harmen was gehuwd met N.N.

3  N.N.

4  doodgeboren zoon is doodgeboren op zondag 12 januari 1941 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op zondag 12 januari 1941 aldaar, is als overleden aangegeven op zondag 12 januari 1941.

5  Freerk Vellema is geboren op woensdag 8 april 1942 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op dinsdag 14 april 1942 aldaar.

6  Theunis Vellema is geboren op vrijdag 12 februari 1943 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op vrijdag 26 maart 1943 aldaar.

7  N.N.

8  Freerk Vellema is geboren op dinsdag 16 oktober 1945 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op zondag 10 oktober 2004.

Freerk was gehuwd met N.N.

9  N.N.

10  N.N.

11  N.N.

12  N.N.

13  N.N.

VI-H  Minne Stienstra, zoon van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op vrijdag 5 maart 1915 in Oudkerk, is overleden op donderdag 6 januari 1994 in Leeuwarden, is begraven op woensdag 12 januari 1994 in Oenkerk.

Minne gaat in ondertrouw op donderdag 30 juni 1938 in Oudkerk, trouwt op donderdag 14 juli 1938 met Aaltje Beerda. Aaltje is geboren op maandag 4 december 1916 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op zondag 5 juni 1988 in Oenkerk, is begraven rond donderdag 9 juni 1988 aldaar.

Van Minne en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-H.

2  Hinke Stienstra is geboren op zondag 18 september 1938 in de gem. Leeuwarderadeel, zie VII-I.

3  N.N., zie VII-J.

4  Tjettje Stienstra is geboren op woensdag 11 februari 1942, is overleden op vrijdag 27 november 1942 in Leeuwarden, is als overleden aangegeven op maandag 30 november 1942 in de gem. Tietjerksteradeel, is begraven rond dinsdag 1 december 1942 in Oenkerk.

5  Fedde Stienstra is geboren op zaterdag 18 augustus 1945 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op dinsdag 13 mei 2014 in de gem. Smallingerland.

VI-I  Anna Stienstra, dochter van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op maandag 7 april 1919 in Oudkerk, is overleden op woensdag 13 november 2013 in Damwoude, is begraven op dinsdag 19 november 2013 in Oudkerk.

Anna trouwt op vrijdag 7 mei 1943 in de gem. Tietjerksteradeel met Pier van Keulen. Pier is geboren op zondag 17 oktober 1920 in Echten, is overleden op donderdag 18 juli 2013 in Damwoude, is begraven op maandag 22 juli 2013 in Oudkerk.

Van Pier en Anna is een kind bekend:

1  N.N.

VI-J  Jochum Freerk Stienstra, zoon van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op donderdag 3 augustus 1922 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op zondag 5 september 2010 aldaar, is begraven op donderdag 9 september 2010 in Oenkerk.

Jochum trouwt op donderdag 3 april 1947 in de gem. Ferwerderadeel met Lieuwkje Bosch. Lieuwkje is geboren op woensdag 18 april 1923 in Blija, is overleden op dinsdag 19 juni 2018 in Leeuwarden, is begraven op maandag 25 juni 2018 in Oenkerk, Er is een rouwdienst gehouden op maandag 25 juni 2018 aldaar.

Van Jochum en Lieuwkje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie VII-K.

3  N.N., zie VII-L.

4  N.N.

VI-K  Jeltje Stienstra, dochter van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op donderdag 18 juni 1925 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op dinsdag 19 januari 1999 in Dokkum, is begraven op zaterdag 23 januari 1999 in Wetsens.

Jeltje was gehuwd met Klaas Sijtsma. Klaas is geboren op donderdag 2 april 1908, is overleden op vrijdag 16 januari 1970, is begraven rond dinsdag 20 januari 1970 in Wetsens.

Van Klaas en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie VII-M.

2  N.N., zie VII-N.

3  N.N., zie VII-O.

4  N.N., zie VII-P.

5  N.N., zie VII-Q.

6  N.N., zie VII-R.

VI-L  Grietje Stienstra, dochter van Fedde Freerks Stienstra (V-C) en Tjettje Minnema, is geboren op donderdag 9 februari 1928 in Oudkerk, is overleden op woensdag 6 februari 2013 in Hardegarijp, is begraven op dinsdag 12 februari 2013 in Leeuwarden (Noorderbegraafplaats).

Grietje trouwt op woensdag 20 oktober 1948 in de gem. Tietjerksteradeel met Johannes Gros, zoon van Cornelis Gros en Trijntje van der Werk. Johannes is geboren op vrijdag 5 december 1930 in Leeuwarden, is overleden op woensdag 9 maart 2005 aldaar, is begraven op maandag 14 maart 2005 aldaar (Noorderbegraafplaats).

Van Johannes en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VI-M  Dirk Stienstra, zoon van Jochum Freerks Stienstra (V-F) en Jantje Fennema, is geboren op maandag 6 november 1916 in de gem. Ferwerderadeel, is overleden op woensdag 12 maart 1997 in Blija, is begraven rond maandag 17 maart 1997 aldaar.

Dirk trouwt op donderdag 9 mei 1940 in de gem. Ferwerderadeel met Syke Hofing. Syke is geboren op zondag 2 juni 1918 in de gem. Dantumadeel, is overleden op maandag 10 mei 1982 in de gem. Ferwerderadeel, is begraven in Blija.

Van Dirk en Syke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jochum Stienstra (Joop) is geboren op dinsdag 23 september 1941 in de gem. Dantumadeel, zie VII-S.

2  Akke Stienstra (Atty) is geboren op zondag 8 augustus 1943 in Blija, zie VII-T.

3  N.N.

4  N.N., zie VII-U.

5  N.N.

VI-N  Fedde Stienstra, zoon van Jochum Freerks Stienstra (V-F) en Jantje Fennema, is geboren op zaterdag 22 december 1917 in Reitsum, is overleden op zondag 12 januari 2003 in Ferwerd, is begraven op vrijdag 17 januari 2003 in Blija.

Fedde was van donderdag 21 november 1957 tot vrijdag 24 april 1987 gehuwd met N.N.

Van Fedde en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VI-O  N.N.

VI-P  N.N.

VI-Q  Ybeltje Stienstra, dochter van Otte Stienstra (V-J) en Trijntje Sijtsema, is geboren op woensdag 19 oktober 1932 in Finkum, is overleden op woensdag 27 december 2017 in de gem. Hardenberg.

Ybeltje trouwt op woensdag 30 oktober 1957 in de gem. Bunnik met Jacob Koops. Jacob is geboren op zondag 13 mei 1934 in Bunnik, is overleden op zondag 25 december 2011 in de gem. Hardenberg.

Van Jacob en Ybeltje zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VI-R  N.N.

VI-S  N.N.

VI-T  N.N.

VI-U  N.N.

VI-V  N.N.

VI-W  Simen Eelko Stienstra (Eelko), zoon van Paul Stienstra (V-P) en Johanna Helena Kok, is geboren op zaterdag 3 juni 1939 in Hillegersberg, is overleden op zondag 24 december 2006 in Medemblik.

Simen was van zaterdag 6 juli 1963 tot woensdag 3 december 1997 gehuwd met N.N.

Van Simen en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  waarschijnlijk N.N., zie VII-Y.

2  N.N., zie VII-Z.

3  N.N., zie VII-AA.

4  N.N., zie VII-AB.

5  N.N., zie VII-AC.

VI-X  N.N.

VI-Y  N.N.

VI-Z  N.N.

Generatie VII

VII-A  N.N.

VII-B  Gerrit Brolsma, zoon van Hans Brolsma en Hiltje Everts Stienstra (VI-A), is geboren op dinsdag 11 december 1934 in Oenkerk, is overleden op maandag 29 juli 1991.

Gerrit was sinds dinsdag 9 december 1958 gehuwd met N.N.

Van Gerrit en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  N.N.

VII-C  N.N.

VII-D  N.N.

VII-E  N.N.

VII-F  N.N.

VII-G  N.N.

VII-H  N.N.

VII-I  Hinke Stienstra, dochter van Minne Stienstra (VI-H) en Aaltje Beerda, is geboren op zondag 18 september 1938 in de gem. Leeuwarderadeel, is overleden op donderdag 5 december 2002 in de gem. Dantumadeel, is begraven op dinsdag 10 december 2002 in Broeksterwoude.

Hinke trouwt op vrijdag 28 december 1973 in de gem. Tietjerksteradeel met Biense Visser. Biense is geboren op maandag 20 september 1926 in de gem. Dantumadeel, is overleden op woensdag 16 november 1977 in Groningen, is begraven rond maandag 21 november 1977 in Broeksterwoude.

Van Biense en Hinke is een kind bekend:

1  N.N.

VII-J  N.N.

VII-K  N.N.

VII-L  N.N.

VII-M  N.N.

VII-N  N.N.

VII-O  N.N.

VII-P  N.N.

VII-Q  N.N.

VII-R  N.N.

VII-S  Jochum Stienstra (Joop), zoon van Dirk Stienstra (VI-M) en Syke Hofing, is geboren op dinsdag 23 september 1941 in de gem. Dantumadeel, is overleden op zondag 23 december 2012 in Dokkum, is begraven op vrijdag 28 december 2012 in Reitsum, Er is een rouwdienst gehouden op vrijdag 28 december 2012 in Burdaard.

Jochum trouwt rond 1969 met Grietje Foekje Fink, dochter van N.N. Fink. Grietje is geboren op zondag 1 augustus 1943 in Rinsumageest, is overleden op donderdag 3 juli 2003 in Leeuwarden, is begraven op dinsdag 8 juli 2003 in Reitsum.

Van Jochum en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-T  Akke Stienstra (Atty), dochter van Dirk Stienstra (VI-M) en Syke Hofing, is geboren op zondag 8 augustus 1943 in Blija, is overleden op vrijdag 18 november 2016 in Enschede, is begraven op woensdag 23 november 2016 in Dokkum, Er is een rouwdienst gehouden op woensdag 23 november 2016 in Emmen.

Akke trouwt op donderdag 25 oktober 1962 in de gem. Ferwerderadeel (1) met Pieter Dijkstra. Pieter is geboren op woensdag 17 maart 1943 in Driesum, is overleden op zaterdag 8 augustus 1998 in Almere, is begraven op woensdag 12 augustus 1998 in Dokkum.

Van Pieter en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie VIII-E.

2  N.N., zie VIII-F.

3  Ymkje Dijkstra (Imca) is geboren op woensdag 9 oktober 1968 in Amstelveen, is overleden in 2006.

Akke was sinds 1998 partner (2) van N.N.

VII-U  N.N.

VII-V  N.N.

VII-W  N.N.

Van N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

VII-X  N.N.

VII-Y  (?) N.N.

VII-Z  N.N.

VII-AA  N.N.

VII-AB  N.N.

VII-AC  N.N.

Generatie VIII

VIII-A  N.N.

VIII-B  N.N.

VIII-C  N.N.

VIII-D  N.N.

VIII-E  N.N.

VIII-F  N.N.