Staatspensionneering Bergum.

BERGUM, 18 Maart. Onder voorzitterschap van den heer H. P. Douma had hedenavond bij Zandstra alhier de ledenvergadering plaats van de afd. voor Staatspensionneering. Blijkens het jaarverslag van den secretaris telt de vereeniging thans 165 leden. De rekening sloot met een batig saldo van f 20.81. Tot bestuurslid werd herkozen de heer H. P. Douma en in de vacature-Kootstra werd benoemd de heer S. Stienstra. Aan het bestuur werd de te voeren propaganda overgelaten.

Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 20-03-1929

Thee-Opkoopcommissie

Naar wij vernemen, zal de heer J. J. Stienstra, controleur-afdeelingssecretaris te Buitenzorg, worden benoemd tot secretaris van de Thee-Opkoopcommissie.

Bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië, 13-04-1938