De terreinknecht

De terreinknechtJAN STIENSTRA (VV Terschelling). “Wy komme fan de Harkema. Wy prate der noch wolris oer werom te gean nei de wâl, mar dan drukke ús jonges my efkes yn in hoekje en dan hâld ik my mar gau stil. Wy sitte hjir ek bêst. Ik ha jierren leider west fan jeugdalvetallen en letter fan it earste. De lêste jierren spylje ik wat foar konsul. Fierder fersoargje ik de fjilden. Ik lûk de linen, sproei by droegte twa, trije kear deis. Ik knap wat dingen op. Der binne genôch lytse putsjes om rûchwei tsien oant tolve oeren wyks dwaande te wezen. (meer…)

Jaap Stienstra verlaat raad Leeuwarderadeel

CDA logoSTIENS – CDA’er Jaap Stienstra (56) stapt eind februari uit de gemeenteraad van Leeuwarderadeel. De ondernemer uit Britsum wil vrij zijn van de verplichtingen die het raadswerk met zich meebrengt. Hij heeft zeven jaar deel uitgemaakt van de raad en was daarvoor vier jaar lid van de schaduwfractie. (meer…)